Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR AVSALT GROUP AB (PUBL)
Org.nr 559106-5999

§ 1 FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Avsalt Group AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Bolaget ska bedriva utveckling av produkter och tjänster relaterade till rening av avfall och vatten.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 942 220 kronor och högst 35 768 880 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antal aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

§ 6 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter och med lägst noll och högst tio suppleanter.

§ 7 REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning ska utses en auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan
revisorssuppleanter.

§ 8 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9 RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA
En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget den dag som
anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till
bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen
bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 10 INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före
bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 ÅRSSTÄMMA
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska
följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall
  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, och
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, när sådan förekommer.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
  och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

§ 12 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 13 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.